МОДУЛ 1: МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

Модул 1 има за цел да даде основни знания за туристическия маркетинг и мениджмънт, както и умения за определяне и управление на отделните елементи на туристическия маркетинг на равнище отделна туристическа дестинация и на равнище отделна туристическа организация. За тази цел се обособени следните две теми в модула, а именно: „ТЕМА 1: Мениджмънт и маркетинг на туристическата дестинация“ и „ТЕМА 2: По-добро представяне и развитие на туристическите и услуги и туристическите продукти в трансграния регион“.