ТЕМА 1: Маркетинг и мениджмънт на туристическата дестинация

В Тема 1 са разгледани въпроси относно дефиницията и обхвата на туристическите дестинации и жизнения цикъл на туристическите дестинации дестинация. Особен акцент е поставен върху развитието на знания умения и компетенции относно маркетинг-микса на туристическите дестинации по отношение на продуктовата политика, промоционалната и рекламна политика, ценовата политика и политиката по пласмента (дистрибуцията) на туристическите продукти, както и за стратегическото управление на туристическите дестинации. В Тема 1 на Модул 1 е намерило място и зонирането на туристическата дестинация като специфичен управленски инструмент за нейното управление както по отношение на конкретна туристическа локация, така и по отношение на конкретно населено място.