ТЕМА 2: По-добро представяне и развитие на туристическите и услуги и туристическите продукти в трансграничния регион

Тема 2 на Модул 1, от своя страна, цели да развие знания умения и компетенции относно иновациите в туризма и туристическата реклама като ключови инструменти за по-добро представяне на туристическите дестинации в трансграничния регион. Тук е представена не само същността на основните видове иновации в туристическата индустрия, но и са демонстрирани конкретни практически техники за творческо мислене и генериране на иновационни идел и тяхна последваща селекция и реализиране до конкретни иновационни проекти. По отношение на туристическата реклама са представени концепциите за уникалното предложение за продажба и образа на марката като основни водещи направления за формиране на успешни продаващи в туристическо отношение инструменти. Разгледани са и водещите понятия и похвати по отношение на изграждането на разпознаваем туристически имидж и туристически бранд.