ТЕМА 2: КуестТурс като инициатива за промотиране на устойчивото използване на туристическите ресурси в трансграничния регион

Втората част би била от интерес за институции и организации, занимаващи се с устойчиво туристическо развитие, но и за представители на местната общност, които имат интерес от това да бъдат част от доставчиците на туристически услуги в региона. Двата основни въпроса, които се разглеждат, са свързани с културните пътища като инструмент за промотиране на трансгранични туристически продукти и възможностите за включване на местната общност в туристическото развитие на дестинацията.