ТЕМА 1: Валоризация на наследството в трансграничните региони

В първата част – Тема 1 – се обръща внимание на един изключително важен процес, през който културните и природни ресурси трябва да преминат, за да се превърнат в устойчив туристически продукт – валоризацията. Освен основните етапи и принципи, които я ръководят, е отделено място и на две основополагащи понятия – културно наследство и природно наследство, без чието разбиране управлението на туристическата дестинация би било неефективно. Материалът е подходящ както за представители на местни власти и НПО, така и за предприемачи в сферата на туризма.