ТЕМА 2: Добри практики в устойчивото управление на туризма

В Тема 2 на Модул 3 са представени добри практики по отношение опазването на отделните компоненти на околната среда основно в трансграничния региона по отношение на отделните основни нейни компоненти, а имено въздух, вода и почва. Разгледани са и добри практики за иновативно намаляване на фирмените разходи в следствие на устойчиво управление, както и възможностите за прилагането на иновативни технологии за използване на слънчевата и вятърната енергия. Разгледани са и добри практики по отношение управлението и третирането на твърдите битови отпадъци.